Disclaimer

artikel 1 Exoneratie

1.1. Hoewel aan de inhoud en samenstelling van de website de grootste zorg en aandacht is besteed, aanvaardt Tweha  geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit het raadplegen en het gebruik van de daarin opgenomen informatie.

artikel 2 Inhoud website

2.1. De op de website opgenomen informatie heeft een strikt informatief karakter. De genoemde eigenschappen, levertijden, hoeveelheden, prijzen en andere aanduidingen zijn indicatief en steeds bij benadering. Aan de op de website opgenomen informatie van welke aard ook, kunnen geen rechten of weren worden ontleend.

artikel 3 Auteursrechten en verbodsbepaling

3.1. De op de website opgenomen informatie, zoals teksten en fotomateriaal, genieten auteurs- en merkenrechtelijke bescherming.
3.2. Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, is het niet toegestaan de op de website of anderszins door Tweha  in welke vorm ook verstrekte informatie of gedeelten daarvan, zoals uittreksels, in welke vorm ook aan derden te verstrekken, deze te (doen) vermenigvuldigen, te (doen) reproduceren, te (doen) verspreiden of op enigerlei andere wijze aan te wenden, tenzij dit geschied met uitdrukkelijk daartoe strekkende schriftelijke toestemming van Tweha
3.3. Het is evenmin, behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, toegestaan “door te linken” of via een andere website danwel middels andere digitale of folio middelen te verwijzen naar de website of het E-mail adres van Tweha , behoudens uitdrukkelijk daartoe strekkende voorafgaande schriftelijke toestemming van Tweha

artikel4 Gegevens bezoeker website

4.1. Tweha  benadrukt dat door het raadplegen van de inhoud van de website gegevens kunnen worden verkregen van de bezoekers daarvan.
4.2. Door op “Verder” te drukken aanvaardt de bezoeker van de website dat deze gegevens worden verkregen, bewaard, verwerkt, eventueel bewerkt en door Tweha  kunnen worden aangewend voor haar eigen marketing doeleinden. Tweha  zal de aldus verkregen gegevens op eerste daartoe strekkende kennisgeving van de bezoeker waarvan de gegevens op deze wijze zijn verkregen, uit haar systemen verwijderen en verwijderd houden.
4.3. De betrokkene dient, teneinde er zeker van te zijn dat Tweha  de kennisgeving als bedoeld in artikel 4.2. daadwerkelijk ontvangt, een en ander per telefax of aangetekende brief kenbaar te maken. Het faxnummer en de adresgegevens van Tweha  zijn opgenomen op de website.

artikel 5 Orders naar aanleiding van het raadplegen van de website

5.1. Indien een bezoeker een inkooporder plaatst ter zake van één of meerdere van de door Tweha  aangeboden producten, dan is Tweha  daaraan eerst gebonden nadat zij degene die de order heeft geplaatst dit schriftelijk heeft bevestigd. Op een dergelijke order zijn de algemene voorwaarden van Tweha , met uitsluiting van alle andere voorwaarden, van toepassing. Het staat Tweha  vrij om een order niet of onder nader door haar stellen voorwaarden te behandelen.

artikel 6 Algemene voorwaarden

6.1. Op alle offertes, diensten en overeenkomsten, zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden, de algemene voorwaarden van Tweha  van toepassing.
6.2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op het verder raadplegen van deze website. Door het verder raadplegen van de website aanvaardt de bezoeker het in deze disclaimer bepaalde en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Tweha

artikel 7 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7.1. Op alle overeenkomsten, en de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen, tussen Tweha  en een contractspartij, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
7.2. Het te dezen onder 1 bepaalde is ook van toepassing indien de zaken geheel of gedeeltelijk in het buitenland worden geleverd en / of de contractspartij in het buitenland gevestigd of woonachtig is.
7.3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7.4. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Tweha  is met uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij ingevolge dwingend recht een andere rechter bevoegd is. Tweha  blijft steeds gerechtigd een geschil voor te leggen aan de anderszins bevoegde rechter.

Cookie statement

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die een website op uw apparaat (pc, tablet of mobiele telefoon) zet om bepaalde gegevens te kunnen onthouden tijdens uw bezoek aan de website. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen uw digitale winkelwagentje bij.

De website van Tweha maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring, om het mogelijk te maken content via social media te delen en om het gebruik van de website te analyseren.

Sociale netwerken

Op deze website wordt de mogelijkheid geboden om pagina’s of berichten te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en dergelijke. De betreffende knoppen worden gerealiseerd door de code die wordt aangeleverd door de netwerken zelf; daar heeft Tweha geen invloed op. Deze code plaatst onder meer een cookie zodat het delen van informatie met het door jou gekozen sociale netwerk mogelijk is.

Om te weten wat zij doen met uw persoonsgegevens die zij met deze code verwerken, lees hun privacyverklaring (die regelmatig kan wijzigen).

Statistieken

Op deze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van “Google Analytics”. Het gebruik van Google Analytics geeft informatie hoe bezoekers de website gebruiken zodat de website verder kan groeien en aangepast kan worden voor een betere gebruikerservaring. Deze informatie van Google Analytics wordt geregistreerd en geaggregeerd en is niet te herleiden tot een pc of individu.

Akkoord of niet?

Sowieso kunt u altijd in uw internetbrowser cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren. Hoe u dit kunt instellen kunt u het beste via het help menu in uw browser opzoeken.

Daarnaast biedt de speciale cookie melding op deze website u de mogelijkheid om te kiezen of u het gebruik van cookies op deze website accepteert of niet. Tweha wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten.