ONTWIKKELING VAN BRAND BIJ GEVENTILEERDE GEVELBEKLEDING

De eisen voor materiaaltoepassing in buitengevels hebben alleen betrekking op de beperking van de ontwikkeling van brand (rookontwikkeling aan de buitenzijde van een gebouw is hierbij niet belangrijk).

Enkele beelden van een gevelbrand in 2006. Als gevolg van een fout door een dakdekker, heeft de hpl gevelbekleding, welke in 2004 was aangebracht op een houten regelwerk, vlam gevat. De gevelbekleding ging in vlammen op, de verlijming op het houten regelwerk hield stand.

Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in brandklassen, afhankelijk van de hoogte van het betreffende gedeelte van een gevel ten opzichte van het maaiveld. Standaard geldt voor gevelbekleding brandklasse D. Echter:

– Gevelgedeelten lager dan 2,5 meter moeten bestand zijn tegen vlam vatten in geval van brandstichting of een buitenbrand in de nabijheid van het bouwwerk.
– Brandende gevelgedeelten hoger dan 13 meter zijn lastig te bestrijden met standaard brandweermaterieel; daarom moeten deze zodanig zijn samengesteld dat een brand zich niet gemakkelijk via deze hoger gelegen gevelgedeelten kan voortplanten.

Bij de bepaling van de weerstand tegen brandoverslag en branddoorslag via de gevel geldt in deze gevallen als voorwaarde dat het buitenoppervlak van de gevel moet voldoen aan brandklasse B. Hiermee wordt voorkomen dat wanneer theoretisch is aangetoond dat er geen brandoverslag zal optreden, een brand zich toch snel voort kan planten over de gevelbekleding en alsnog ergens naar binnen kan slaan.
Verder wordt er in een aantal bijzondere gevallen eveneens brandklasse B als eis gesteld.
– Dit geldt bijvoorbeeld voor gevels grenzend aan een extra beschermde vluchtroute en voor gevelvlakken waarbij een risico op brandoverslag bestaat. Ook hiervoor geldt dat de toegepaste materialen moeten voldoen aan de zwaardere brandklasse.
– Specifiek voor buitenplafonds ontstaat vaak discussie over de eisen ten aanzien van de gebruikte materialen. Een buitenplafond is net als een gevel, een aan de buitenlucht grenzende constructie. Voor beide constructieonderdelen moeten dezelfde vereiste brandklassen voor de toe te passen materialen worden gehanteerd.
– Bijzondere aandacht verdienen open constructies, waarbij achterliggende materialen zoals folies en isolatiemateriaal, bereikbaar worden voor vlammen en daardoor kunnen bijdragen aan de branduitbreiding over en in de gevelconstructie. Met de keuze voor hoogwaardige, duurzame isolatiematerialen moet goed worden gekeken naar de brandklasse van het materiaal.

Brandwerendheid is een eigenschap van een constructie.

Volgens deze (strikte) definitie bestaat een brandwerend gevelplaat dus eigenlijk niet. De gevelplaat maakt deel uit van een constructie, bevestigd in/op een draagconstructie of kozijn. Een onjuiste bevestiging, detaillering of uitvoering doen de (algehele) brandwerendheid volkomen teniet. Het samenspel van de verschillende constructiedelen, inclusief afmetingen en onderlinge bevestigingen, moet ervoor zorgen dat de gehele constructie de vereiste brandwerendheid haalt.

0 reacties

Plaats een Reactie

Reageren?
Hieronder kunt u uw reactie achterlaten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *