JUISTE VOORBEHANDELING ESSENTIEEL BIJ LIJMVERBINDINGEN

Voordat er begonnen kan worden met het, middels een lijmverbinding, verbinden van twee materialen moeten de oppervlaktes droog zijn en eerst goed schoongemaakt en ontvet worden.

REINIGEN
Ga er altijd vanuit dat het te verlijmen oppervlak verontreinigd is en reinig beide oppervlakken met TWEHA Cleaner+ en een doek. TWEHA Cleaner+ is een op lijmverbindingen afgestemd schoonmaakmiddel op basis van Isopropylalcohol.
Gebruik altijd een pluisvrije, niet ingekleurde doek die geen toevoegingen, verontreinigingen of glansmiddelen bevat. Reinig door slechts in één richting te wrijven, anders kan de verontreiniging op het doek weer op het oppervlak terecht komen. Gebruik een doek nooit meerdere malen.
Raak het gereinigde oppervlak niet meer met de vingers aan, anders komt er weer huidvet op het oppervlak.
Gebruik voor het ontvetten nooit thinner of wasbenzine! Dit zijn zogeheten aardolie derivaten en deze maken de ondergrond dus alleen maar vetter!

OPRUWEN OF SCHUREN
Indien nodig zorgt het schuren van het oppervlak er voor dat de lijm kan vloeien in een opgeruwd oppervlak. Hierdoor wordt het hechtoppervlak vergroot en ontstaat er een betere verbinding.
Let op: de lijmlaag van THEHA Tape zal niet uitvloeien dus bij opruwen ontstaat er dan juist een kleiner hechtoppervlak. Dus in geval van een aluminium regelwerk de oppervlakte nooit opruwen!

DE MEEST VAAK VOORKOMENDE VERONTREINIGINGEN:
Vezelcement: losse vezels en cementkorrels
HPL: residu van beschermingsfolie
Natuursteen: slik of residu van zaagproces.
Tegels / ceramiek: reinigingsmiddelen en vocht
Metaal: olie, vet, roest en vocht
Glas: vingerafdrukken, siliconen en vocht
Kunststof: lossingsmiddelen, stof en weekmakers
Rubber: talk, vet en weekmakers


Tip: doe altijd eerst een kleine peltest voordat u start met een project.

 

TWEHA HOEVEELHEDEN CALCULATOR ONLINE

HOEVEELHEDEN CALCULATOR

Bereken met behulp van de gratis hoeveelheden-calculator eenvoudig de exacte hoeveelheid lijmmateriaal benodigd voor uw project.
De TWEHA-calculator berekent de exacte hoeveelheid TWEHA-lijmmateriaal die nodig is voor uw gevel project. Het bepaalt eveneens, op basis van de h-o-h afstand van 600 mm draagconstructie, het benodigd aantal rollen TWEHA Tape, de hoeveelheid TWEHA Cleaner+ en andere TWEHA-producten die nodig zijn. Iets meer materiaal bestellen dan het gecalculeerde resultaat verkleint de kans op een tekort aan materiaal.

THIS IS HOW IT WORKS: WINDBELASTING OP GEVELS

Wind ontstaat doordat lucht zich verplaatst van gebieden met hoge druk naar gebieden met lage druk. Door wrijving met het aardoppervlak (bebouwing, bossen) zal de luchtbeweging in de onderste luchtlagen echter worden afgeremd. De windsnelheid zal derhalve met de hoogte evenredig toenemen. De mate van toename wordt daarbij weer bepaald door de ruwheid (bebouwing) van het aardoppervlak.
Boven zee b.v. zal een minder hoge luchtlaag worden afgeremd. Dit verklaart waarom het in de kuststreken gemiddeld harder waait dan in meer landinwaarts gelegen gebieden.
Door de wrijving van de luchtlagen onderling ontstaan ook wervelingen en rukwinden. Vooral bij constructies die gevoelig zijn voor met de tijd veranderende windbelastingen wordt het raadzaam geacht met de invloed hiervan rekening te houden. Windhinder treedt niet alleen op binnen een groot complex van gebouwen zoals b.v. het centrum van een stad, maar ook in de onmiddellijke omgeving van een gebouw.

  • Enerzijds moet rekening gehouden worden met het feit dat constructies zoals gebouwen, kranen en torens bepaalde windbelastingen ondervinden.
  • Anderzijds heeft men te maken met het optreden van windhinder, vooral in de omgeving van hoge gebouwen.
  • Een andere belangrijke factor waarmee onder meer rekening mee moet worden gehouden bij het oriënteren van gebouwen t.o.v. elkaar en het projecteren van de ingangen, etc., is de meestal heersende windrichting.

De wind veroorzaakt een belasting op een bouwwerk, waarbij we onderscheid kunnen maken in externe druk (of zuiging, of wrijving) en interne druk (of zuiging). In de norm is daarom gesteld dat de ongunstigste combinatie(s) van tegelijkertijd werkzame windbelastingen in de berekeningen moet worden opgenomen.

Als basis voor al onze berekeningen geldt Eurocode 1, de Europese norm voor het bepalen van de windbelasting op gebouwen (EN 1991 1-4 inclusief de bijbehorende Nationale Annexen). Afhankelijk van o.a. de gebouwhoogte en de omgeving geeft de Eurocode een waarde aan voor de maximale ‘stuwdruk’ (in N/m2) aan. Dit is de theoretische indicatie voor de winddruk een specifieke vlak bij een storm die eens in de 50 jaar kan voorkomen.

 

De Eurocode geeft ook rekenregels om de ‘veilige’ afstanden tot de rand van het gebouw en dakrand te bepalen. Op de hoeken ofwel aan de randen van een gebouw is de wind namelijk veel heviger en turbulenter dan in het middengebied.
In de norm is aangegeven dat de externe belasting in een aantal situaties zowel in de vorm van druk als in zuiging moet zijn beschouwd. De lokale externe vormfactor brengt tot uitdrukking dat in lokale situaties hoge windbelastingen kunnen optreden. Met andere woorden: de belasting als gevolg van windzuiging is veelal maatgevend langs de randen van een gebouw.

Gelet op de geografische verschillen die in de extreme uurgemiddelde windsnelheid blijken voor te komen is in NEN 6702:1991 een indeling van Nederland en Belgie in verschillende gebieden weergegeven. In elk gebied is een representatieve extreme uurgemiddelde windsnelheid vastgesteld.

Nieuw te realiseren gebouwen in een reeds bebouwde omgeving muteren de windbelasting op de reeds aanwezige bebouwing. Deze hangt af van de vorm en afmetingen van de gebouwen, de onderlinge afstand en de ruwheid van de omgeving. De windbelasting in dergelijke gevallen wordt doorgaans bepaald door metingen aan schaalmodellen in de windtunnel. Dit gebeurt in de ontwerpfase en dan wordt de invloed van en op de bestaande omringende bebouwing meegenomen. Dit kan van belang zijn voor met name constructeur en gevelbouwers, maar ook voor eigenaren van gebouwen waar vlakbij een nieuw gebouw wordt gepland.
Uit windtunnelonderzoek blijkt veelal dat de gevolgen bij lokale drukken groter kunnen zijn dan bijvoorbeeld de Eurocode aangeeft.

GETEST EN GOEDGEKEURD!

Beproevingen zijn een essentieel onderdeel van het TWEHA concept. Onze lijmsystemen worden onderworpen aan een intensief intern testprogramma. Met omstandigheden die veel zwaarder zijn dan bij normaal gebruik. Zie hiervoor het overzicht van beproefde en goedgekeurde gevelmaterialen.

Omdat het vertrouwen in een goede werking van ons producten zeer belangrijk is, vragen we verschillende onafhankelijke derden partijen al jarenlang onze lijmsystemen te beoordelen waardoor met mondiaal uitgevoerde externe testprogramma’s keer op keer de uitstekende kwaliteit van de TWEHA lijmsystemen wordt aangetoond.

NATTE GEVELPLATEN VERLIJMEN

Een ander punt van aandacht is vocht. Als de plaat met water doordrenkt is, hecht de lijm niet aan het oppervlak. Vanwege de optredende spanning op het oppervlak van de natuursteen op het moment van aanbrengen van de lijmrups, zal er een waterfilm ontstaan tussen de natuurstenen plaat en de lijmrups welke uiteindelijk de hechting van de lijmrups op de natuursteen zal frustreren (zie ook:).

Het advies is daarom om de natuursteen gevelplaten op een droge plaats (niet in de regen) op te slaan om zo het drogen van de gevelplaten mogelijk te maken teneinde de benodigde probleemloze gelijmde verbinding te kunnen realiseren.
Deze waarschuwing beperkt zich niet alleen tot natuursteen. Dit is natuurlijk van toepassing op alle soorten plaatmateriaal!